Obhajoba dizertačných prác

Naši kolegovia Michal Pánik a Tomáš Hrnčíř dňa 12. októbra úspešne obhájili svoje dizertačné práce zaoberajúce sa problematikou uvoľňovania rádioaktívnych materiálov do životného prostredia. Dizertačné práce prispeli k riešeniu čiastkových úloh v rámci projektu CONRELMAT.

Comments are closed.