ISM

KVALITA – ZÁKLAD ÚSPECHU FIRMY

Spoločnosť DECOM, a. s. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém manažérstva podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2008.

POSLANIE SPOLOČNOSTI

Vykonávať konzultačné, dokumentačné a projekčné činnosti pre prevádzkovateľov jadrových zariadení, pre dozorné orgány, pre iné domáce i zahraničné subjekty v oblasti  vyraďovania jadrových zariadenía nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

TRVALO UPLATŇOVANÉ ZÁSADY
 1. Plniť požiadavky klienta špecifikované v zmluve a vo všetkých etapách životného cyklu zákazky pri zachovaní vysokej odbornosti všetkých výstupov s ohľadom na životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia a tým dosiahnuť jeho maximálnu spokojnosť.
 2. Svoje služby vykonávať v súlade s právnymi a inými požiadavkami za súčasného dodržiavania  požiadaviek zainteresovaných strán.
 3. Vysoká odbornosť našich zamestnancov je zárukou kvality nami poskytovaných služieb.
 4. Motivovať zamestnancov k stálemu profesionálnemu a vysoko odbornému prístupu k práci tak, aby kvalita výstupov neustále prispievala k vylepšovaniu dobrého mena spoločnosti.
 5. Systematicky analyzovať, hodnotiť a zlepšovať naše procesy a tým i nami poskytované  služby.
 6. Trvalo zlepšovať náš integrovaný systém manažérstva, ktorý zahŕňa:
   • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001;
   • systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001;
   • systém manažérstva a ochrany zdravia podľa OHSAS 18001.
CERTIFIKÁTY A AUTORIZÁCIE SPOLOČNOSTI
                          

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007
Odborná spôsobilosť

CERTIFIKÁTY A AUTORIZÁCIE ZAMESTNANCOV
  • Ing. Peter Bezák, PhD. vlastní certifikát Operátor sekundárneho okruhu (1984) a certifikát Operátor reaktora (1986)
  • Ing. Beáta Drobná vlastní certifikát z kurzu Systémy riadenia kvality – interný audit systému v zmysle ISO 9001:2000 a ISO 19011:2002.
  • Ing. Marek Vaško, PhD. vlastní certifikát o absolvovaní kurzu Decommissioning of Nuclear Installations Training Course, SCK-CEN, Mol, Belgium (2004) a certifikát o absolvovaní kurzu VISIPLAN 3D ALARA planning tool Training Course, Mol, Belgium (2006).
  • Ing. Igor Matejovič, CSc. je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie podľa paragrafu 61 zákona č. 24/2006 Z.z. a vlastní certifikát o absolvovaní Medzinárodného semináru o jadrovej bezpečnosti. V roku 2001 absolvoval Kurz nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Tokai, Japonsko.
  • Ing. Jozef Prítrský, PhD. Je držiteľom certifikátu Medzinárodnej Agentúry pre Atómovú Energiu vo Viedni o absolvovaní Regionálneho tréningového kurzu o metodológii preukazovania bezpečnosti povrchových úložísk RAO.
  • Ing. Ján Timuľák, CSc. je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie podľa paragrafu 61 zákona č. 24/2006 Z.z.
  • Ing. Jozef Prítrský, PhD., Ing. Tomáš Hrnčíř, PhD. a Ing. Michal Pánik, PhD. absolvovali 2 kurzy zamerané na migráciu rádionuklidov prostredím a modelovanie príslušných procesov v simulačnom softvéri GoldSim. Tieto kurzy boli organizované spoločnosťou Quintessa v Henley-on-Thames, Veľká Británia (2010, 2011).
POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Politika BOZP podrobnejšie rozpracováva Politiku ISM a plní požiadavky Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Politika BOZP je dokument, ktorý prezentuje základné ciele, zámery a stratégiu podniku v oblasti protiúrazovej prevencie – nulová úrazovosť, zlepšovania pracovných podmienok a pracovného prostredia. Je to dokument, ktorý prezentuje podnikovú filozofiu kultúry práce a ochrany zamestnancov. Prezentuje zároveň záväzky zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Splnenie vytýčeného cieľa, t. j. dosiahnutie nulovej úrazovosti, zlepšovania pracovných podmienok a pracovného prostredia je podmienené viacerými faktormi, ktoré spočívajú v:

  1. zaraďovaní zamestnancov na pracovné miesta v súlade s ich zdravotným stavom,
  2. preukázateľnom a dostatočnom oboznámení zamestnancov s predpismi v oblasti BOZP, s pracovnými predpismi, rizikami a nebezpečenstvami vyplývajúcimi z vykonávanej práce,
  3. pridelení vhodných osobných ochranných prostriedkov na základe výsledkov rizikovej analýzy,
  4. vykonávaní analýzy rizika, t. j. poznaní nebezpečenstva, určení stupňa ohrozenia a na tomto základe prijatí technických a organizačných opatrení,
  5. vytvorení podmienok na zdravú a bezpečnú prácu v priebehu pracovného času:
    • z technickej stránky,
    • z organizačnej stránky.

Progresívne riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jeho účelné skĺbenie s riadením ostatných aktivít organizácie tvorí predpoklady na:

   • zvýšenie kultúry práce,
   • zvýšenie pracovnej a tvorivej disponibility zamestnancov,
   • zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a získanie zodpovedajúceho postavenia v podmienkach trhového hospodárstva.

Úspešnosť našej spoločnosti sme rozhodnutí dosiahnuť cestou trvalého zlepšovania nielen kvality našej práce, ale aj bezpečnosti a ochrany zdravia našich zamestnancov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je strategický cieľ, ktorý bude rešpektovaný v rozhodovacích činnostiach spoločnosti.