Domov

DECOM, a.s. je spoločnosť s viac ako 20 ročnou tradíciou, ktorá poskytuje inžinierske a konzultačné služby v oblasti jadrovej energetiky pre klientov na Slovensku i v  zahraničí. 

AKTUALITY ARCHÍV

Školenie vietnamských expertov vo Vietname

V dňoch 6. – 13.12.2014 sa uskutočnila pracovná cesta našich pracovníkov (Ing. Timuľák, CSc. a Ing. Hrnčíř, PhD.) …

Recertifikačný audit 2014

Dňa 10.11.2014 bude vykonaný recertifikačný audit systému manažérstva kvality a dozorového auditu systému environmentálneho manažérstva a systému bezpečnosti a ochrany …

Školenie pre vietnamských expertov na Slovensku

—V dňoch 29.09.2014 – 3.10.2014 sa konalo školenie o vyraďovaní, manažmentu RAW a VJP pre expertov z …

Trnavský jarmok 2014

V dňoch 11-14.9.2014 sa v Trnave konal tradičný jarmok. Pre návštevníkov boli pripravené stánky s predvádzaním výroby …

NOVÝ SOFTVÉROVÝ NÁSTROJ – eOMEGA

V roku 2015 začala spoločnosť DECOM, a.s. úspešnú spolupráciu so spoločnosťou WAI, s.r.o. s cieľom aktualizácie výpočtového nástroju OMEGA, ktorý tvorí vlajkovú loď spoločnosti DECOM pre potreby stanovenia nákladov vyraďovania. Hlavnou myšlienkou bolo využiť skúsenosti a poznatky získané počas vývoja a používania výpočtového nástroja OMEGA, súčasné trendy a odporúčania v oblasti stanovenia nákladov a know-how pracovníkov spoločnosti s víziou ponúknuť novú verziu výpočtového prostriedku, ktorý by spĺňal všetky požiadavky a zároveň by mal užívateľsky atraktívne a priateľské prostredie.

V roku 2016 bola úspešne vyvinutý nástroj eOMEGA funding pre potreby výpočtu povinných príspevkov a platieb do Národného jadrového fondu SR. V súčasnosti pokračujú práce na eOMEGA costing, pričom do konca roku 2016 by mal byť nástroj pripravený vo verzii pre výskumné ako aj energetické reaktory.

Podrobnejšie informácie o softvérovom nástroji eOMEGA je možné nájsť na stránke eomegacosting.com.

RIADIACE ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Riadiacimi orgánmi spoločnosti DECOM, ktoré prijímajú rozhodnutia sú valné zhromaždenie akcionárov, dozorná rada, predstavenstvo spoločnosti a generálny riaditeľ.

Valné zhromaždenie  je najvyšším orgánom spoločnosti a tvoria ho zástupcovia jediného akcionára spoločnosti, ktorým je VÚJE, a.s.

Dozorná rada  dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti, preskúmava ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Dozorná rada spoločnosti má 3 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie spoločnosti.

Generálnym riaditeľom spoločnosti DECOM, a.s. je Ing. Ján Timuľák, CSc., ktorý súčasne pôsobí vo funkcii predsedu predstavenstva.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku činnosť spoločnosti, koná v jej mene a zastupuje ju pri právnych úkonoch. Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie spoločnosti.

Týmto dávame na vedomie, že v súvislosti so zlúčením spoločností DECOM, a.s., DECONTA, a.s., EGP s.r.o. a VÚJEST s.r.o. sú v sídle spoločností na Sibírskej 1, Trnava  917 01, v kancelárii č. 801/2 a sídle spoločností na Okružnej 5, Trnava  918 64, v kancelárii č. B219 k dispozícii na nahliadnutie tieto dokumenty:

  1. návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností,
  2. účtovné závierky všetkých spoločností podieľajúcich sa na zlúčení za posledné tri roky.
KONTAKTY
DECOM, a.s. mapa
Sibírska 1,
917 01 Trnava
SLOVAKIA

Tel.:  33 599 2076
fax.:  33 599 1645

web:  www.decom.sk   
mail:  decom@decom.sk     
webmail:  http://webmail.decom.sk

GPS súradnice:
48.3917° 17.60498°
48°23.5018′ 17°36.29881′
48°23’30“ 17°36’17“

 

home1 home2 home3 home4 home5 home6 home7