Služby

DECOM, a.s. zabezpečuje technickú dokumentáciu najrôznejšieho druhu pre potreby jadrovej energetiky s využitím skúsených špecialistov, pokrývajúcich svojou odbornosťou všetky hlavné činnosti. Vlastní potrebné materiálno-technické a softvérové vybavenie, vrátane vlastných softvérových prostriedkov.
OBLASTI POSKYTOVANIA INŽINIERSKYCH A KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB
  • Technicko-ekonomické analýzy rôznych variantov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a vývoja príslušných metodologických postupov.
  • Vypracovanie základnej technickej dokumentácie pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky.
  • Výpočet parametrov (prácnosť, náklady, ožiarenie, množstvo odpadov) vyraďovania jadrových zariadení
  • Vypracovanie dokumentácie k procesu hodnotenia dopadov na životné prostredie pre vyraďovanie jadrových zariadení alebo výstavbu nových zariadení a technológií.
  • Vypracovanie základnej technickej dokumentácie pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z jadrových zariadení a s vyhoretým jadrovým palivom.
  • Vypracovanie bezpečnostných správ pre jadrové zariadenia so zameraním na ich vyraďovanie z prevádzky.
  • Vypracovanie bezpečnostných správ pre technologické systémy nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom.
  • Vývoj databanky pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a jej aplikácie.
  • Vypracovanie radiačných analýz a návrh optimalizačných opatrení v zmysle princípu ALARA v okolí technologických zariadení, výpočty dávkových príkonov, 2D a 3D vizualizácia radiačných polí.
  • Dekontaminácia, demontáž technologických zariadení a demolácia stavieb pri vyraďovaní jadrovo-energetických zariadení.
  • Inžiniersko-technická podpora vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky.
  • Koordinačno-poradná činnosť pri rekonštrukciách technologických celkov a skúšok zariadenia pred odovzdávaním do prevádzky.
  • Uvoľňovanie materiálov z jadrových zariadení do životného prostredia: postupy a kritériá.
  • Vypracovanie štúdií a tvorba metodiky pre podmienené uvoľňovanie veľkých množstiev materiálov z vyraďovaných jadrových zariadení do životného prostredia spojené s recykláciou a ich opätovným využitím.
  • Vypracovanie analýz dlhodobého pôsobenia recyklovaných rádioaktívnych materiálov z vyraďovania na životné prostredie spôsobené migráciou rádionuklidov v prírodnom prostredí.
  • Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi: vypracovanie dokumentácie a technická podpora.
  • Štúdie a analýzy energetickej bezpečnosti regiónov spojené s návrhom riešení a poradenstvom v oblasti využívania tradičných a obnoviteľných zdrojov energie.
  • Zneškodňovanie nerádioaktívnych toxických odpadov: dokumentačná príprava a technická podpora.
VYUŽÍVANÉ SOFTVÉROVÉ NÁSTROJE
VISIPLAN 3D ALARA Planning tool 4.0 Modelovanie a výpočet externého ožiarenie spôsobeného gama žiarením. Softvér umožňuje vykreslovať radiačné 2D aj 3D mapy ako aj priestorové 3D zobrazenie modelu.
MICROSHIELD 9.0 Modelovanie a výpočet externého ožiarenie spôsobeného gama žiarením.
GOLDSIM Modelovanie degradačných procesov a migrácie kontaminatov poróznym prostredím.
AMBER Flexibilný softvér s grafickým užívateľským rozhraním, ktorý umožňuje vytvárať dynamické kompartmentové modely pre migráciu, degradáciu a šírenie kontaminatov v životnom prostredí ako aj v rámci inžiniestkych bariér.
AUTOCAD Inventor Suite Komplexný a flexibilný softvér pre vytváranie 3D strojárskych návrhov, simulácií výrobkov, tvorbu nástrojov a komunikáciu návrhov.
OMEGA Výpočet nákladov súvisiacich s vyraďovaním podľa ISDC štruktúry a určenie iných dôležitých parametrov vyraďovania jadrových zariadení. Kód OMEGA bol vyvinutý v spoločnosti DECOM, a.s.
eOMEGA Nový transparentný softvérový nástroj s užívateľsky priateľským prostredím s modulom pre výpočet nákladov súvisiacich s vyraďovaním podľa ISDC štruktúry a modulom pre systém financovania zadnej časti jadrového palivového cyklu. Kód eOMEGA bol vyvinutý v spoločnosti DECOM, a.s.