Cena spoločnosti JAVYS

Cena spoločnosti JAVYS, a.s. za jadrový program bola za rok 2012 udelená aj dvom zamestnancom DECOM, a.s. a zároveň poslucháčom STU Bratislava: Michalovi Cibuľovi (za prácu s názvom Hodnotenie parametrov úložného systému pre ukladanie zemín kontaminovaných rádionuklidmi ) a Pavlovi Pajerskému (za prácu s názvom Hodnotenie vplyvu opätovného využitia podmienene uvoľnenej betónovej sutiny z vyraďovania JE na obyvateľstvo a ŽP z dlhodobého hľadiska).

Comments are closed.