Timuľák Ján, Ing., CSc.

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislava, Fakulty chemicko – technologickej, jeho špecializáciou boli Procesy a zariadenia chemickej technológie. Na rovnakej fakulte ukončil aj postgraduálne štúdium v odbore Jadrová chémia získaním titulu CSc. v roku 1983. V roku 1987 absolvoval kurz zaobchádzania s rádioaktívnymi odpadmi v KfK Karlsruhe organizovaný IAEA. Venuje sa posudzovaniu vplyvov činností na životné prostredie, uvoľňovaniu materiálov do životného prostredia, metódam nakladania s RAO, aspektom vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky ako aj problematike vývoja hlbinného úložiska v SR. Od roku 2000 je riaditeľom spoločnosti DECOM a od roku 2007 zastáva súčasne aj funkciu predsedu predstavenstva.

Comments are closed.