Ondra František, Ing., PhD.

Inžinierske aj doktorandské štúdium absolvoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity, Katedre Jadrovej fyziky a techniky, odbor Jadrová energetika. Profesijne sa venuje problematike vyraďovania jadrových zariadení, so zameraním na výpočet radiačných dávok z ožiarenia pomocou špeciálnych počítačových kódov MICROSHIELD, VISIPLAN 3D. Je členom vývojového tímu výpočtového prostriedku OMEGA.

Comments are closed.