Mršková Adela, Ing.

Inžinierske štúdium absolvovala na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Elektromateriálové inžinierstvo (1990-1995). Do roku 2006 pracovala vo VUJE, a.s., kde sa venovala oblasti havarijného plánovania a modelovaniu následkov havárií JE, neskôr pracovala aj na projektoch ukladania rádioaktívnych odpadov v povrchových aj hlbinných úložiskách. Ďalej pôsobila v Spojenom výskumnom centre Európskej komisie (JRC Ispra, Taliansko) v sektore dozimetrie a radiačnej ochrany. V spoločnosti DECOM, a.s. participuje na projektoch ukladania rádioaktívnych odpadov.

Comments are closed.