Matejovič Igor, Ing., CSc.

Ukončil Chemicko-technologickú fakultu SVŠT Bratislava (1977 – 1982). Vedecký titul CSc. získal na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre (1985 – 1988). Absolvoval kurz INTC RADA pre nakladanie s RAO a VJP v Tokai (Japonsko). Vo svojej práci sa zameriava hlavne na oblasť nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, v rokoch 1997-2001 bol členom koordinačnej skupiny pre vývoj hlbinného úložiska v Slovenskej republike. Je členom európskej pracovnej skupiny prevádzkovateľov suchých medziskladov VJP s názvom ECAS. Je tiež držiteľom oprávnenia pre posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Comments are closed.