MAAE kurz Argonne 2014

Tomáš Hrnčíř sa v máji zúčastnil na kurze MAAE s názvom Practical Training Course on Planning and Implementation of Nuclear Facility Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites. Kurz sa konal v Argonne National Laboratory a v USA a jeho cieľom bolo osvojenie si základných poznatkov, skúseností a dobrej praxe v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a remediácie kontaminovaných lokalít. Kurz pozostával z viacerých sérii prednášok od rôznych odborníkov z oblasti vyraďovania aj remediácie nápravných opatrení, ktoré obsahovali teoretické znalosti ale aj praktické ukážky prístupov aplikovaných pri jednotlivých projektoch (case study). Získané vedomosti boli následne účastníkmi využívané počas odborných cvičení zameraných na vytvorenie koncepčných modelov pre kontaminovanú oblasť a aktualizáciu týchto koncepčných modelov v závislosti od dostupných informácii, vypracovanie návrhu rádiologickej charakterizácie lokality ako aj na vypracovanie návrhu plánu vyraďovania pre dané cvičné zariadenie.

Comments are closed.