Dlhodobé prevádzkovanie

Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie

V januári roku 2011 začala spoločnosť DECOM, a.s. Trnava v spolupráci s partnerom projektu – Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied realizáciu projektu s názvom „ Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie “ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj, Opatrenie 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Partnerom projektu je Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (ďalej len ÚMMS SAV).

Poslaním ústavu, ako vedeckej organizácie, je práca v oblasti základného a aplikovaného výskumu vo sfére materiálového inžinierstva a strojárstva, najmä aplikovanej mechaniky. V záujme rýchleho transferu výsledkov výskumu do praxe ústav vykonáva v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách ako príspevková organizácia nad rámec hlavnej činnosti, na ktorú bol zriadený, aj vlastnú podnikateľskú činnosť. Predmetom podnikateľskej činnosti je výroba a predaj prístrojov na skúšanie nových materiálov, výroba a predaj technologických zariadení na výrobu nových materiálov a výroba vzoriek a súčiastok z nových materiálov v rozsahu malosériovej výroby. Okrem riešenia vedeckých projektov sa ústav zaoberá aj skúšobníctvom a expertízami na základe objednávok z hospodárskej a spoločenskej sféry a publikačnou činnosťou výsledkov vedecko-výskumnej práce. Materiálový výskum ústavu sa prednostne orientuje na vývoj progresívnych kovových materiálov a vývoj unikátnych technológií prípravy týchto materiálov.

Zámerom projektu je vypracovanie metodických postupov hodnotenia spôsobilosti dlhodobej prevádzky jadrových elektrární (JE) a ich vplyv na životné prostredie. Daný zámer projektu vychádza z potreby vytvárania podkladov, na základe ktorých bude možné konkrétnu JE uviesť opätovne do prevádzky po predchádzajúcom vykonanom audite JE.

Hlavným cieľom projektu financovaného z fondu Európskej únie je Podpora výskumu nových postupov pre dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární prostredníctvom spolupráce podnikateľskej a akademickej sféry, pričom tento sa v rámci projektu realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov :

  1. Výskum a aplikácia nových postupov pre dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární so zohľadnením vplyvu na životné prostredie
  2. Posilnenie spolupráce v oblasti VaV medzi podnikateľskou sférou a akademickou sférou a budovanie nového výskumno-vývojového centra DECOM a ÚMMS SAV

Uvedené ciele sa v projekte s celkovou dĺžkou realizácie 30 mesiacov implementujú prostredníctvom nasledovných aktivít:

1.1 Všeobecné požiadavky pre povoľovanie dlhodobej prevádzky jadrových elektrární (JE)

1.2 Metodické postupy hodnotenia spôsobilosti dlhodobej prevádzky JE a ich vplyv na ŽP

1.3 Výber zariadení JE typu VVER 440 pre hodnotenie spôsobilosti dlhodobej prevádzky

1.4 Dokumentácia dokladovania bezpečnej dlhodobej prevádzky jadrových elektrární

2.1 Vytvorenie spoločného výskumného pracoviska a vybavenie potrebnou prístrojovou infraštruktúrou

2.2 Návrh, overenie progresívnych metód NDT, monitoringu kovových materiálov na predikciu životnosti

Cieľom aktivít 1.1 až 1.4 v rámci napĺňania prvého špecifického cieľa projektu je:

  • sumarizácia legislatívnych a normatívnych požiadaviek, súvisiacich s procesom povoľovania dlhodobej prevádzky JE so zohľadnením vplyvu na životné prostredie,
  • vypracovanie metodických postupov hodnotenia spôsobilosti SKK pre dlhodobú prevádzku a jej vplyv na životné prostredie,
  • vypracovanie dokumentu, ktorý bude obsahovať: výber SKK zaradených do procesu hodnotenia ich stavu pre dlhodobú prevádzku JE typu VVER 440 v lokalite Jaslovské Bohunice a Mochovce, výber SKK pre procesné analýzy dlhodobej prevádzky a skupinové rozdelenie zariadení JE VVER 440 pre účely metodického hodnotenia,
  • vytvorenie „Databázy pre vybrané SKK na základe metodológie vytvorenej počas realizácie aktivity 1.2 vo vzťahu ku dlhodobej prevádzke JE, stanovenie rozsahu, obsahu a štruktúry dokumentácie pre proces povoľovania dlhodobej prevádzky JE na obdobie 60 rokov životnosti a stanovenie rozsahu, obsahu a štruktúry dokumentácie pre potreby prevádzkovateľa.

Aktivity 2.1 a 2.2 v rámci druhého špecifického cieľa projektu sú zamerané na podporu a rozvoj pevnejších väzieb v rámci konzorcia participujúcich inštitúcií, vytvorenie potrebnej výskumno-vývojovej a inštitucionálnej základne pre spoločné aktivity a na výskum vibroaukustických metód NDT a interpretáciu získaných výsledkov.

Spoločnosť GP Consulting, s.r.o. pripravovala projekt pre získanie dotácie, ktorý sa podával v roku 2010. Usmerňovala hlavných riešiteľov pri tvorbe aktivít a rozpočtu projektu, aby boli v súlade s metodikou vyhlásenej grantovej výzvy. Spoločnosť GP Consulting, s.r.o. spracovávala kompletnú žiadosť o NFP spolu s jej prílohami, opisom projektu a rozpočtom projektu. GP Consulting, s.r.o. bola konzultačným partnerom DECOM, a.s. aj v čase po schválení projektu, v období prípravy zmluvy o NFP a partnerskej zmluvy. Počas implementácie projektu aj naďalej zabezpečuje plynulú realizáciu projektu, poskytuje klientovi všetky potrebné informácie k administratívnemu zabezpečeniu riadenia projektu a publicite, bez ktorých by projekt nemohol byť korektne realizovaný.

Rozpočet projektu: 3.538.211,02 EUR

Dátum začatia: 03.01.2011

Dátum ukončenia: 30.06.2013

Miesta realizácie:

  • Sibírska 1, Trnava
  • Okružná 5, Trnava
  • Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
  • Slovenské elektrárne, a.s. závod Atómové elektrárne Mochovce

Sprostredkovateľský orgán: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy.

Comments are closed.